سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی قم
محمدرضا نایینی – عضو هیات علمی و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی قم
محمدرضا حاجی رضا – عضو هیات علمی و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی قم

چکیده:

مصرف گوگرد در شرایط شور، علاوه بر افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی توسط گیاه، با کاهش درصد سدیم تبادلی، باعث افزایش نفوذ پذیری خاک نسبت به آب و هوا می گردد که خود می تواند در بهبود رشد گیاه موثر باشد با توجه به پایین بودن فعالیت ریز جانداران در شرایط شور، مصرف تیوباسیلوس به همراه گوگرد، در چنین شرایطی ضروری می باشددر تحقیقی که بر روی مصرف گوگرد، گچ و اسید سولفوریک در اراضی شور سدیمی در منطقه قمرود قم انجام شد مشخص گردید که مصرف اسید سولفوریک تاثیر زیادی بر عملکرد گندم داشته است، این نتایج همچنین نشان داد که مصرف اسید سولفوریک سبب کاهش سریع تر شوری و قلیاییت خاک نسبت به شاهد و سایر مواد اصلاح کننده در مراحل اولیه رشد گیاه شده است، این در حالی است که با توجه به مصرف گوگرد بدون تیوباسیلوس، در این تیمار، اختلاف معنی داری با شاهد، مشاهده نشد هدف از اجرای این تحقیق، بررسی اثر گوگرد همراه تیوباسیلوس در مقایسه با مصرف اسید سولفوریک بر عملکرد آفتابگردان در یک خاک شور آهکی بود .