سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد بشرپور – استادیار گروه آموزشی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر عطادخت – استادیار گروه آموزشی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نریمانی – استاد گروه آموزشی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مقدمه و هدف: مواجهه با رویدادهای آسیبزای زندگی، از جمله عوامل سبب شناختی برای علائم پس آسیبی بوده و عدم قابلیتانسان، برای سازگاری و غلبه بر خطر و سختی ها، می تواند در شروع و تداوم علایم پس آسیبی نقش داشته باشد. با توجه به اهمیتاین امر پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب بر حسب تحصیلات انجام گرفت.روش: روش این پژوهش علی مقایسهای بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی بود که در نیمه ی اول سال 1393 بهدلیل مواجهه شدن با حداقل یک رویداد آسیب زا (از جمله انفجار مین منجر به نقض عضو، فوت عزیزان، بیماری جدی، زندانی شدنهمسر یا یکی از اعضای خانواده، اعتیاد همسر، طلاق) تحت حمایت کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب بودند (N=1708). از میان این جامعه آماری تعداد 100 نفر (75 زن، 25 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی استفاده شد. داده هایجمع آوری شده با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) ) و آزمون تعقیبیشفه استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که افراد آسیب دیده دارای تحصیلات مختلف از نظرعلایم اختلال استرس پس از سانحه تفاوت معنی داری با هم دارند. نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که افراد دارای سطحتحصیلات ابتدایی علایم اختلال استرس پس از سانحه بیشتری را نسبت به افراد دارای سطح تحسیلات کارشناسی داشت. نتیجه-گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پایین بودن سطح تحصیلات میتواند عامل خطرزایی برای اختلال استرس پس از سانحه درافراد مواجهه شده با آسیب باشد.