سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه مهندسی کامپیوتر
امین بی رشک – دانشگاه آزاد اسلامی- دانشج.ی کارشناسی گروه کامپیوتر
بهبود دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی- دانشج.ی کارشناسی گروه کامپیوتر

چکیده:

مروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، صحت داده های دریافتی در شبکه ها بیش از پیش اهمیت می یابد. تأثیرپذیری سیگنال ها از عوامل مخرب محیطی موجب وقوع خطا در داده های انتقالی می شود و بکارگیری تکنیک های علم کنترل خطا را به منظور تشخیص و تصحیح خطاهای رخ داده الزامی می نماید. الگوریتم هایی که علاوه بر تشخیص وقوع خطا، بدون نیاز به ارسال مجدد داده ها توانایی اصلاح تعدادی از خطاهای رخ داده را داشته باشند، به عنوان کلاس برتر الگوریتم های کنترل خطا مطرح می شوند که امروزه تنوع و اهمیت زیادی یافته اند. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم های کنترل خطا و برقرارسازی شرایط یکسان،عملکرد چهار الگوریتم LDPC ،RS ،BCHو کانولوشن که از الگوریتم های مطرح و توانمند در این زمینه می باشند، توسط محیط شبیه ساز Simulink برنامه ی Matlab شبیه سازی و نسبت به یکدیگر مقایسه شوند. نتایج شبیه سازیها نشان می دهد که الگوریتم LDPC کاراترین الگوریتم در بین چهار الگوریتم مذکور می باشد و سایر الگوریتم ها تحت شرایطی خاص کارائی بیشتری نسبت به یکدیگر نشان می دهند.