سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کردی – دانشجوی سابق کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمان
محسن ایراندوست – استادیار دانشگاه آزاد کرمان
مجید حیدری زاده – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
امیر رباطی – استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دخانه مرادآباد ، رودخانه ای بالغ در منطقه ای کوهستانی و با شیبی متوسطی درحدود یک درصد به طول تقریبی 6کیلومتر بوده که از آبنمای جاده ارتباطی حاجیآباد بافت شروع شده و تا محل اتصال رودخانه مرادآباد به رودخانه -حاجیآباد در محدوده شهری ادامه مییابد. در طرح های مهندسی رودخانه، سیلاب طراحی به عنوان یکی از عوامل اساسی در طراحی سازه های هیدرولیکی، تعیین حدبستر و حریم رودخانه ها و سایر پارامترهامی بایست محاسبه و برآوردگردد. در شرایطی که ایستگاهی در نزدیکی محل نباشد یا آمار مناسب و بلند مدت نداشته باشد، از تحلیل های منطقه ای و مدل های بارش رواناب استفاده می – گردد. در این طرح جهت تحلیل سیلاب از روش مدل های بارش-رواناب HEC-HMS ، روش استدلالی SCS ، و روش های تجربی دیکن، کریگر و فرانکو رودیر استفاده شده است. –مقایسه این روش ها نشان میدهد که تغییرات زیادی در خروجی نتایج از روش HEC-RAS با منطقی SCS مشاهده نمی شود حال آنکه خروجی نتایج در روش های تجربی متفاوت میباشند