سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازیلا رزمجویی – دانشآموخته دانشآموخته کارشناسیارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی و
محمد مهدوی – استاد تمام گروه آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
محسن محسنی ساروی – دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بهارک معتمدوزیری – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

پارامترهای زمانی از جمله پارامترهایی هستند که در اکثر مدلهای هیدرولوژیکی استفاده میشوند. متداولترین پارامترزمانی مورد استفاده در هیدرولوژی زمانتمرکز است و بهعنوان مهمترین عامل برای انتخاب رگبارهای طرح هر منطقه میباشد. محققین فرمولهای زیادی را برای برآورد زمانتمرکز پیشنهاد کردهاند که اکثر آنها بر اساس اطلاعات محدود حوضههای آبخیز، خاص مناطق تحت مطالعه بهدست آمدهاند و کاربرد آنها برای مناطق دیگر که شرایط اقلیم، توپوگرافی و مورفولوژیک متفاوت دارند، با شک و تردید توام است. با توجه به اهمیت زمانتمرکز در برآورد سیلاب و نقشی که سیلابها در تخریب تاسیسات، ابنیهآبی و اماکنمسکونی دارند، مطالعه زمانتمرکزدر پروژههای آبیاری و زه- کشی، سدسازی و هیدرولوژیشهری امری جدی محسوب میشود. هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش از روش- های برآورد زمانتمرکز در منطقه 22 شهرداری تهران است. جهت برآورد زمانتمرکز واقعی بازههای مورد مطالعه از روش صحرایی مبتنی بر اندازهگیری زمانپیمایش آب است. و انتخاب بهترین روش از روشهای تجربی برآورد زمان- تمرکز در حوضه مورد مطالعه، درصد اختلاف مقادیر بدستآمده از روابط تجربی با مقادیر اندازهگیری شده در روش صحرایی تعیین شده و مشخص شده که بهترتیب روشهای کالیفرنیا، جیاندوتی، براسنیویلیامز و چاو شرایط ذکر شده را دارا میباشند و جوابهای نسبتا خوبی را ارائه دادند.