سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه صفرزاده شیرازی – دانشجوی دکتری بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
جعفر یثربی – استادیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده از کودهای نیتروژنه در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است . از این رو ارائه روشهای سریع و دقیقی برای اندازهگیـری ظرفیت تامین نیتروژن در خاک و کود مورد نیـاز میباشد . هنوز روش مورد قبولی برای اندازهگیـری قابلیت استفاده نیتروژن در خاکهای ایران وجود ندارد . معمولا روشهای شیمیایی به علت ارزانتر و سریعتر بودن بر روشهای زیستی ترجیح داده میشوند . بهترین روش شیمیایی روشی است که هماهنگی خوبی با ویژگیهای خاک و شرایط اقلیمی داشته باشد، بنابراین ضروری است که در هر منطقه روش یا روش های مناسبی انتخاب شوند و
یا حتی روش های جدیدی ابداع گردد از این رو تحقیق حاضر بهمنظومقایسه شاخصهای شیمیایی معدنیشدن نیتروژن در دو نوع خاک و کود آلی مختلف با شاخص بیهوازی، جهت بررسی روش شیمیایی مناسب جهت استخراج نیتروژن قابل استفاده در خاک و کودهای آلی مورد استفاده در دانشکده کشاورزی شیراز واقع در منطقه باجگاه استان فارس میباشد .