سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا نظری – دانشجوی دکتری مشاوره واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی کریمی اصل – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
خسرو حمزه – دانشجوی دکتری مشاوره واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
صبا برنا – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

روان شناسان و متخصصان ورزشی همواره، برنقش حیاتی ورزش و آمادگی بدنی بر توسعه ی مهارتهای روانی از جمله بهزیستی روانشناختی و تاب آوری تأکید کرده اند (کراوزسکی و اولزوسکی، 2000، صالحی نژاد و بشارت، 2010). هدف اصلی پژوه حاض مقایسه بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در برابر استرس در نوجوانان دختر و پسر ورزشکار می باشد. لذا فرضیه ی پژوهش حاضر عبارت است از: بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در برابر استرس در نوجوانان دختر و پسر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد.