سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان افتخارزاده –
پروانه شفیع نیا –
سیده ناهید شتاب بوشهری –
فرزاد ملکی –

چکیده:

در تحقیق حاضر مقایسه دو روش نمایش زنده مدل ماهر و نمایش ویدئویی فرد ماهر بر ا کتساب و یادداری و انتقال مهارت در بیل بسکتبال مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 30 نفر از دانش آموزان دختر مبتدی 17-14 سال شهر اهاز برای این تحقیق انتخاب شدند. پس از انجام پیش آزمون به دو گروه همسان 15 نفری (گروه نمای زنده مدل ماهر و گروه نمای ویدئویی) که هر دو گروه، توضیح کلامی نیز دریافت می کردند، تقسیم شدند. گروه نمای زنده مدل ماهر، شیوه اجرای بازیکن ماهر بسکتبال را تماا کردند و گروه نمایش ویدئویی، شیوه اجرای بازیکن باشگاهی ماهر را در فیلم مشاهده کردند. مدت دوره چهار هفته و هر هفته سه جلسه بود که در هر جلسه 60 دقیقه آموزش و تمرین داده شد. آزمودنی ها در پایان جلسه دوازدهم بلافاصله در آزمون اکتساب و یک هفته بعد در آزمون یادداری و بلافاصله در آزمون انتقال شرکت کردند. هر یک از آزمودنی ها سه بار مهارت دربیل ار اجرا کردند که میانگین دو رکورد آخر، نمره هر آزمودنی در نظر گرفته شد. از آزمون اندازه گیری هایمکررو روش پیگیری LSD برای مقایسه نمره های درون گروهی در مراحل مختلف، همچنین از آزمون t مستقل جهت نشان دادن تفاوت بین گروه ها در مراحل مختلف استفاده شد (p<0/05). نتایج نشان داد گرچه اختلاف معنی داری بین دو گروه آموزشی مشاهده نشد، ولی هر دو روش تأثیر معنی داری بر یادگیری داشتند. اختلاف میانگین ها نشان داد که تأثیر روش مدل زنده ماهر بر اکتساب و یادداری از گروه دیگر بیشتر است و نمایش ویدئویی مدل ماهر نیز بر انتقال تأثیر بیشتری دارد. به نظر می رسد که روش مدل زنده در یادگیری منجر به عملکرد بهتر می شود. از آنجایی که انتقال بهتر حاصل یادگیری بیشتر است نمایش ویدئویی فرد ماهر نیز در یادگیری تأثیر دارد.