سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه واشقانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه
رضا شیراوند عمرویی –
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

نیروی زیرفشار در سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چون این نیرو جزء نیروهای مخرب در بحث پایداری سدها محسوب می شود؛ وهمواره تلاش مهندسان بر آن است تا با استفاده از روشهای ممکن میزان این نیرو را به حداقل برسانند. از جمله این روشها استفاده از پردهی آب بند و زهکش می باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از برنامه Seep/w تأثیر احداث پردهی آب بند با عمقها و جانماییهای مختلف در کاهش میزان نیروی زیر فشار بررسی شود. در قدم دوم از یک زهکش به قطر ۲۰ سانتی متر و در عمق ۰/۵متری با جانمایی های مختلف در زیر سد جهت کاهش نیروی زیر فشار استفاده شده است و در قدم سوم بهترین حالت از پرده آب بند که باعث بیشترین کاهش در میزان نیروی زیرفشارشد؛ با این زهکش مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که احداث پرده آب بند در ابتدا بیشترین کاهش نیروی زیرفشار را به همراه دارد و این کاهش به میزان ۵۶/۵درصد است. در حالی که احداث زهکش در همان موضع باعث کاهش ۹۱ درصدی در میزان نیروی زیرفشار می شود. لذا نتیجه گیری می شود که در مطالعه حاضر احداث زهکش در کاهش نیروی زیرفشار نسبت به احداث پرده آب بند مؤثرتر است.