سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الیاس آرزمجو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
احمد قنبری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل

چکیده:

جهت مطالعه تاثیر مصرف انواع کود شیمیایی، دامی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد اسانس و عملکرد اسانس گیاه بابونه آلمانی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در شرایط مزرعه انجام شد. تیمارهای کودی شامل شاهد(عدم مصرف کود)، کود شیمیایی، کود دامی و کمپوست زباله شهری بودند. در مرحله گلدهی کامل، صفاتی از جمله تعداد گل، عملکرد گل تر و گل خشک در هکتار، ارتفاع، تعداد ساقه اصلی، وزن تر و وزن خشک تک بوته، درصد اسانس و عملکرد اسانس اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد اثر کودهای مختلف بر صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. بیشترین تعداد گل، عملکرد گل تر و گل خشک در هکتار، ارتفاع، تعداد ساقه اصلی، وزن تر و وزن خشک تک بوته، درصد اسانس و عملکرد اسانس از تیمار کود شیمیایی به دست آمد. در بین کودهای مصرفی از لحاظ درصد اسانس بین تیمارهای کودی شاهد، کود دامی و کمپوست زباله شهری تفاوت معنی داری وجود نداشت. از نتایج بدست آمده در این آزمایش می توان بیان کرد جهت بالا بردن درصد اسانس تولیدی در گیاه بابونه آلمانی، استفاده از کودهای شیمیایی نسبت به سایر کودها تاثیر بیشتری دارد.