سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

انسیه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
داود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی
حسن حاج نجاری – استادیار موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج
محمود قاسم نژآد – استادیار گروه علوم باغبانی

چکیده:

در این پژوهش میزان ترکیبات پلی فنلی شامل کوئرستین -3-3 گالاکتوزید، فلاونول های کل، کاتچین و فلاوانولهای کل در پوست پنج رقم سیب بومی ایرن و وارداتی شامل گلاب اصفهان، گلاب کهنز، رد دلیشز، و گلدن دلیشزگرانی اسمیت توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی عملی بالا HPLC بررسی شد. نتایج تفاوت معنی داری را بین ارقام مورد بررسی از نظر مقدار ترکیبات مورد مطالعه به جز کاتچین نشان داد در بین ارقام می توان رقم رددلیشز را از نظر دارا بودن ترکیبات فلاونوئیدی بعنوان غنی ترین رقم معرفی کرد. گرچه رقم گلاب اصفهان و گرانی اسمیت به ترتیب از نظر مقدار فلاوانولها و کوئرستین -3- گالاکتوزید تفاوت معنی داری با رقم رددلیشز نداشتند.