سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کریم مشایخی –
رضا تاج ابادی –
سمیه شعبانی –

چکیده:

بی توجهی به بخش مدیریت و عدم تربیت کادر مدیریتی مناسب و کارامد و تقلید کورکورانه از نظام مخرب عامل دیگری برای انحطاط مدیریت دراین کشورها محسوب می شود بی توجهی به مصالح عمومی توجهبه منافع شخصی بی توجهی به ضوابط اداری در انتخاب ها و گزینش افراد و گرایش به روابط شخصی، تمرکز گرایی افراطی و سلطه بر کارکنان، کنترل مستقیم و افراطی، عدم اموزش دقیق و مستمر و گرایش به سمت گزارشهای اغراق امیز در باره اقدامات و غلبه این امر بر کار حقیقی انجام شده همه از مظاهر بیماریهای مدیریتی است که نظامهای اداری امروزی از آن رنج می برند با پژوهشهایی که در عرصه مدیریت صورتگرفته مدیران و مسئولان به این نتیجه رسیده اند که مدیریت در پرتو دین تنها راه حل پیشگیری از عوامل سوء مدیریت در دستگاه نظام است. مدیریت جهادی باید با جهت گیری های دینی همراه باشد و این جهت گیری ها در مدیریت جهادی نقش اساسی دارد مدیر جهادی در چهارچوب جهت گیری های دینی و اسلام می تواند به امور و فعالیتهای خود رسیدگی کند و همچنین می تواند درمجموعه امور کارها و اقدامات مدیریتی خود را ساماندهی کندو منتظر نتایج خوبی هم از آنها باشد. دراینمقاله به ارائه افتها و اسیبهایی که یک مدیر جهادی را تهدید می کندو همچنین شاخصه های اساسی مدیریت جهادی پرداخته می شود و د رنهایت راهکارها و پیشنهادات کاربردی ارائه خواهد شد.