سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز نوید – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

بحران انرژی وصرفه جویی در مصرف آن، لزوم تجدید نظردر نحوه ساخت وساز رابه یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی و طراحی کشور تبدیل نموده است. به طوری که حفظ منابع انرژی وهمزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی بهمهمترین تدابیردر معماری و شهرسازی امروز مبدل شده و بر این اساس درگذشته ودرنبود امکانات مدرن برای استفاده از انرژی فسیلی، نیازهای متفاوت هر اقلیم منجر به شکل گیری معماری خاص در هر پهنه اقلیمی شده است. بررسیویژگی های طراحی کالبدی و مصالح و روشهای اجرایی آن، نشان می دهد که در طراحی معماری این خانه ها علاوه بر استفاده ازانرژی های طبیعی برای تامین آسایش حرارتی، با شرایط نامطلوب اقلیمی نیز مقابله شده است. به این ترتیب معماری بومی با کمترین نیاز به انرژی فسیلی، ضمن صرفه جویی در هزینه ها، از آلودگی و تخریب محیط زیست نیزجلوگیری به عمل آورده و مصداق بارزی از معماری پایدار است. مقاله حاضر براساس مطالعات میدانی و تحقیق انجام شده، به معرفی شگردهای به کار رفته در طراحی کالبدی خانه های سنتی برای همسازی با شرایط اقلیمی و محیطیمی پردازد. سپس براساس این شناخت راهکارهای طراحی همساز با اقلیم برای کاهش مصرف انرژی در بناهای امروزی ارائه شده است