سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اشرف سلطانی طولارود – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
ناهید صالح راستین – دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

فسفر یکی از عناصر غذایی  پر مصرف مهم می باشد که کمبود آن رشد گیاه را به شدت محدود می کند . قسمت اعظم فسفر در خاک به فرم ترکیبات نامحلول می باشد ] Abd-Alla ، [.1994 بنابراین آزادسازی فسفر از شکل های نامحلول و تثبیت شده موجود در خاک از نظر افزایش قابلیت فراهمی فسفر برای گیاهان زراعی اهمیت فوق العادهای دارد .. در این میان میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ) (PSMs نقش بسیار مهمی در حلالیت ترکیبات نامحلول فسفر در خاک ایفا می کنند . این میکروارگانیسم ها شامل انواع مختلفی از میکروارگانیسم های خاکزی هستند که ترکیبات نامحلول فسفر را به فرم محلول تبدیل می کنند . سودوموناسهای فلورسنت یکی از مهمترین انواع باکتری های حل کننده فسفر (PSB) میباشند ] [.Rashid et al.,2004 اما درخصوص باکتریهای Flavobacterium که از جمله باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه میباشند اطلاعات بسیار اندکی وجود دارد . در این تحقیق توان حلکنندگی فسفات معدنی نامحلول این دو جنس با هم مقایسه شد .