سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رحمت اله ابراهیمی –
رحیم افشاریان –

چکیده:

دراین مقاله ابتدا روند کلی نظریه ها، مسیر پیدایش و نضج انها و ظهور الگوی ساختارماشینی از نظریه پردازی سنت گرایان کلاسیکها و ساختار اساسی از نظریه پردازی سنت گرایان جدید نئوکلاسیکها مورد بررسی قرارگرفته سپس نظامهای مدیریت ماشینی مکانیکی و انداموار ارگانیکی بطور مختصر معرفی شده و با ارائه تعاریفی از این نظام ها و نظام مدیریت اسلامی که مدیریت جهادی را محور قرار داده است به مقایسه توصیفی بین این ها در برخی شاخصها پرداخته شده است لازم به ذکر است که مقایسه مزبور ابتدا درباره نگرش کلی مدیر به هویت انسان به کار و به کارکنان در هر یک از نظام ها بوده سپس مهارتهای مورد نیاز یک مدیر از دیدگاه گوناگون بررسی گردیده انگاه جهت گیری ذهنی نسبت به عامل کلیدی سازمان و عملکردان در نظام ها شناسایی شده برخی از ویژگیهای روانی افراد با نگرشهای متفاوت مورد ارزیابی قرارگرفته و چگونگی تعامل مدیران با کارکنان پی جویی شده است در ادامه به انگیزش و عوامل برانگیختگی در نظامهای موجود کاربری و شیوه تصمیم گیری در هر کدام پرداخته و فرایندتصمیم گیری اسلامی در روایات مورد بحث قرارگرفته و در نهایت به فناوری در نظام اشاره شده و به عنوان متغیری قلمداد گردیده است که انسان میتواند با قدرت خدادادی آن را به کارگیرد.