سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد نظری میجی – دانشجویان کارشناسی ارشد
رضا قاسمی فسایی – دانشجویان کارشناسی ارشد
ادریس گویلی کیلانه – دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تجمع فلزات سنگین در خاک می تواند منجر به تغییر ماهیت خاک شده و موجبات آلودگی منابع آب و نیز گیاه را فراهم آورد. در این تحقیق جذب غیر رقابتی و رقابتی کادمیوم از محلول های حاوی هشت غلظت 2/0 ، 4/0 ، 7/0 ، 1/1 ، 6/1 ، 2/2 ، 3 و 4 میلی مولار توسط دو نوع خاک ریز و درشت بافت مورد بررسی قرار گرفت. همدما های جذب مورد استفاده لانگ مویر، فروندلیچ و تمکین بودند. نتایج حاصل نشان داد که برای کادمیوم در حالت غیر رقابتی فروندلیچ دارای بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطای استاندارد و درنتیجه بهترین همبستگی را در هردو نوع خاک نشان داد. همچنین برای کادمیوم در حالت رقابتی با سرب لانگ مویر دارای بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطای استاندارد و درنتیجه بهترین همبستگی را در هردو نوع خاک نشان داد. همچنین مقادیر KF معادله فروندلیچ نشان دهنده بالاتر بودن جذب کادمیوم در خاک ریز بافت نسبت به خاک درشت بافت می باشد. مقادیر K لانگ مویر نیز نشان داد که در حالت غیر رقابتی شدت جذب کادمیوم در خاک ریز بافت بیشتر از خاک درشت بافت بود.