سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مدینه پورنصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد ادبیل
ایمان جوانشیر – کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه جهت گیری زندگی، در زنان شاغل و غیرشاغل می باشد. طرح اینپژوهش علی – مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در بیمارستان،آموزش و پرورش و زنان غیرشاغل )خانه دار( می باشد. نمونه پژوهش شامل 60 نفر زن شاغل و 20 نفرزن غیرشاغل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور استفاده شد. برای تحلیل داده های این پژوهش ازآزمون رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج یافته ها نشان دادکه بین زنان شاغل و غیرشاغل از لحاظ جهت گیری زندگی، تفاوت معنا داری وجود دارد. بنابراین باتوجه به تفاوت جهت گیری زندگی، در زنان شاغل و غیرشاغل، این موضوع از اهمیت ویژه ایبرخوردار است.