سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فسنقری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

مقدمه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه امید به زندگی و جهت گیری مذهبی مادران دارای فرزند پسر کم توان ذهنیوکودکان عادی انجام شد.روش کار: نمونه های پژوهش شامل دو گروه 96 نفری از والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی بود. نمونه گیری بهروش خوشه ای برای گروه مادران کودکان عادی و تمام شماری برای گروه والدین کودکان کم توان ذهنی صورت گرفت . از مقیاسجهت گیری مذهبی بهرامی و مقیاس امید به زندگی اشنایدر استفاده شد . داده ها به وسیلهی روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین امید به زندگی و جهت گیری مذهبی مادران دارای فرزند پسرکم توان ذهنی و مادران دارای فرزند پسر عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد مادران دارای فرزند پسر کم توان ذهنی دارای امید به زندگی کمتر و جهت گیری مذهبی بیشتری نسبت به مادران دارای فرزند پسر عادی.