سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرحسین احمدی – کارشناس ارشد روانشناسی-مدرس دانشگاه پیام نور- مشاور آموزش وپرورش-روان درمانگر اعتیاد
محمدصادق صفوت – مسؤول فنی مرکز درمان و باز توانی صفوت-مدرس دانشگاه
علی صداقت – کارشناس ارشد روانشناسی-مدرس دانشگاه پیام نور
مرتضی اسماعیلی – کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی

چکیده:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه حمایت اجتماعی و تاب آوری در افراد معتاد وابسته به مواد وافراد در حال مصرفمتادون انجام شد. روش: روش پژوهشی پس رویدادی بود. نمونه پژوهش شامل 60 آزمودنی (30 نفر افراد معتاد وابسته به مواد (تریاک-شیره) و30 نفرافراد در حال مصرف متادون) که گروه معتادان افرادی بودند که در نیمه اول سال 1393 به مرکز درمان و بازتوانیصفوت تحت نظارت بهزیستی در داراب مراجعه کردند وگروه در حال مصرف متادون هم تحت پوشش متادون درمانی (MMT) از همان کلینیک بودند که هر دو گروه به طور تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس وتاب آوری دیوید سون و کانر.داده ها با استفاده از روش تحلیل تجزیه و تحلیل شد.یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب آوری،حمایت خانواده،حمایت دوستان و حمایت اجتماعی در افراد وابسته بهمواد وافراد در حال مصرف متادون تفاوت معنا داری وجود دارد.اما حمایت سایرین افرادوابسته به مواد وافراد در حالمصرف متادون تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تاب آوری،حمایت اجتماعی خانواده ،حمایت دوستان و حمایت اجتماعی به عنوان چهار عامل مهم در پیش بینی گرایش افراد به مصرف مواد عمل می کنند و توجه بهآنها نقش مهمی در پیشگیری از سوء مصرف مواد داشته باشد.