سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق سبط الشیخ انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

بدست آوردن مقدار رسوب و فرسایش تولیدی دراکثر حوزه های رودخانه ای به دلیل عدم وجود ایستگاه های رسوب سنجی مقدور نمی باشد به همین علت می توان ازمدلهای تجربی به عنوان یک راهکار مفید درتخمین مقدارنهشته های رودخانه ها بهره جست مدلهای تجربی گوناگونی درتخمین مقدار رسوب مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مطالعه از دو مدل PSIAC ٚ EPMاستفاده شده است با استفاده ازجداول امتیازی دراین دو روش درحوزه آبخیز رودخانه شور ازسرشاخه های رودخانه کارون مقدار رسوب تولیدی حوزه براورد گردیدباتوجه به نتایج مدل psiac,epm مقدار تولید رسوب بهترتیب 71815و21939m3/km2/year بدست آمد اندازه گیری مستقیم ایستگاه رسوب سنجی تنگ دولاب باتوجه به مساحت حوزه رسوبدهی ویژه 18200m3/km2/year می باشد.