سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

چکیده:

امروزه خطرات بالقوه وجود فلزات سنگین سی درمحیط زیست برای سلامتی بشر به خوبی شناخته شده است پسابهای صنعتی منبع وسیعی ازانواع مختلف آلودگی فلزات درآبهای طبیعی را تشکیل میدهد روشهای مختلفی برای تصفیه اب و فاضلاب وجود دارد دراین پژوهش مقایسه ای بین دو جاذب برگ درخت کنار و خاکستر برگ درخت کنار برای حذف فلز کادمیم صورت گرفته است و اثرپارامترهای PH زمان تماس محلول فلزی با جاذب غلظت اولیه یونهای فلزی و درجاذب برراندمان حذف تعیین گردید نتایج آزمایشات نشان داد که جاذب خاکستر برگ درخت کنار درتمام آزمایشات دارای راندمان حذف بالاتری بوده است و PHبهینه جذب برای جاذب برگ درخت کنار و خاکستر برگ درخت کنار به ترتیب 5و6 میب اشد و تغییرات PH از این میزان برای هردوجاذب باعث کاهش درمیزان جذب می شود.