سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرهادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
داود قنبریان – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی
صفورا یونجی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

به منظور افزایش تولید و کیفیت طالبی پژوهشی در سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ایستگاه تحقیقاتی کبوتر اباد بصورت طرح کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. سطوح کود مرغی شامل صفر، 5 و 10 تن کود مرغی در هکتار در کرتهای اصلی و دو رقم طالبی سمسوری و شاه ابادی در کرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود مرغی رشد رویشی، رشد زایشی، ماده خشک بوته، عملکرد ، ضخامت گوشت و میزان قند بطور معنی داری افزایش یافت . زودرسی عملکرد و ضخامت گوشت در رقم شاه آبادی بطور معنی داری بالاتر از رقم سمسوری بود ولی طول بوته ماده خشک ثانویه بوته و میزان قند رقم سمسوری بطور معنی داری بالاتر از رقم شاه آبادی بود براساس نتایج آزمایش حاضر کشت رقم شاه آبادی با مصرف 10 تن کود مرغی در هکتار یا بیشتر در شرایط مشابه پیشنهاد می گردد.