سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آق اویلی تاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات، دانشگاه کیش
ایوب حقانی دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات، دانشگاه کیش
محمد قربانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، نمونه ها برای بررسی خوردگی تحت آزمایش های غوطه وری، پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی، تصویربرداری SEM و آنالیز ترکیب شیمیایی محصولات خوردگی رسوب کرده بر روی سطح قرار گرفتند.نتایج حاصل نشان داد که فیلم اکسید سخت میتواند نقش حفاظت کنندگی از سطح آلومینیوم را در برابر عوامل مهاجم در دو محیط آبدریا و محلول 3/5%NaCl به خوبی ایفا کند. لایه آندایز سخت شده در آلیاژ 1100 از مقاومت به خوردگی ضعیف تری نسبت به دو آلیاژ دیگر برخوردار میباشد. به طوری که سرعت خوردگی لایه آندایز سخت شده درآلیاژ 6061 پس از 6 ماه غوطه وری در آب خلیج فارس به 0/19 mpy در آلیاژ 5052 به 0/18mpy و در آلیاژ 1100 به mpy0/84 رسید. ضمن اینکه مقاومت به خوردگی نمونه هایی که آندایز سخت شده و سیل نشده بودند، بیشتر از نمونه های سیل شده مشاهده شد. همچنین بر طبق تصویرهایSEM گرفته شده مشخص شده است که در پایان دوره 6 ماهه غوطه وری لایه های آندایز سخت ترک می خورند که این نیز وجود نویز در منحنی های پلاریزاسیون و سرعتهای زیاد خوردگی اندازه گرفته شده با افزایش زمان غوطه وری را توجیه می کند