سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه زندیه – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن
محمدرضا شایسته فر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روشهای مختلفی برای شناسایی داده های خارج از ردیف درداده های ژئوشیمیایی تاکنون مورد بازنگری و ازمون قرارگرفته است دراین مقاله ازروشهای گوناگونی برای جدایش زمینه ازانومالی ژئوشیمیایی درکانسارمس پورفیری دره زارواقع درجنوب معدن مس سرچشمه دراستان کرمان با استفاده از 333 نمونه لیتوژئوشیمیایی سطحی استفاده گردید و نتایج آنها باهم مقایسه شد روش محاسبه sdev انحراف استاندارد ±2x میانگین برای تخمین مقادیر حداستانه جهت جدایش زمینه از انومالی شیمیایی هنوز پس از50سال ازمعرفی آن استفاده میشود نمودار جعبه ای boxplot روش MAD انحراف مطلب میانه ±2X میانه و توابع تجمعی تجربی مانند نمودارهای (Q-Q برای تخمین حد استانه ژئوشیمیایی و بازه تغییرات مقادیر زمینه ژئوشیمیایی مناسب تر می باشد هرچند کلیه این روشها منتج به نتایج کاملا مختلفی می شوند بررسی بصری توزیع تجربی داده ها با استفاده از ابزارهای مختلف پیش ازتخمین مقادیر حد استانه یا تعریف زمینه ضروری می باشد.