سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا تنها – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز
علی نقی فرح بخش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

منظور مقایسه روش متداول وجین دستی (غیر شیمیایی) و کاربرد سه علفکش جدید با سطح کم مصرف درذرت، آزمایشی در سال 1389 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار چهار تکرار در استان یزد شهرستانخاتم اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- شاهد بدون کاربرد علفکش، 2- دو بار وجین طبق روال محلی-3 کاربرد علفکش (نیکوسولفورون+ریم سولفورون به نسبت 175 گرم ماده تجارتی در هکتار ، 4- نیکوسولفورون به نسبت 2 لیتر ماده تجارتی در هکتار، 5- فورام سولفورون به نسبت 2/5 لیتر ماده تجارتی در هکتار و 6- کاربرد علفکش 2تو- فور- دی به نسبت 1/5 لیتر ماده تجارتی در هکتار . در این آزمایش ویژگی هایی مانند وزن تر و خشکهای علفهای هرز، عملکرد ذرت و اجزای آن تعیین گردید. و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار mstatc مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که علفکشهای فورام سولفورون 2/5 لیتر در هکتار و نیکوسولفورون+ریمسولفورون سطح 175 گرم در هکتار علفهای هرز باریک برگ و پهنبرگ را به صورت رضایتبخشی کنترل کردند و موجب افزایش معنیدار عملکرد ذرت در مقایسه با شاهد بدون کاربرد علفکش گردیدند. دو بار وجین دستی تفاوت معنی داری با این دو علفکش نداشت. علفکش نیکوسولفورون تاثیر قابل قبولی در کنترل علف های هرز نداشت و عملکرد ذرت تفاوت معنیداری با شاهد بدون کاربرد علفکش نداشت.