سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نرجس صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

این مطالعه به منظور ارائه مطلوب جهت پیش بینی ارزش واردات ایران انجام شده است. پیش بینی صحیح ارزش واردات به برنامه ریزان در اتخاذ تصمیمات آتی گمرک ایران و وزارت بازرگانی کمک می کند. داده های مورد استفاده به صورت ماهانه و شامل دوره 1383:01 تا 1391:02 می باشند. الگوهای مورد استفاده به منظور پیش بینی، شامل دو الگوی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع پایه شعاعی و دو الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح با واریانس ناهمسانی شرطی و خود توضیح با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته می باشند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیارهای ارزیابی مانند مجذور ضریب همبستگی و میانگین قدر مطلق درصد خطا نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی ارزش واردات نسبت به رقبای خود از کارایی بالاتری برخوردار هستند.