سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پاشازاده – دانشگاه نبریز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد زنده دل ایزجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – دانشکده تحصیلات تکمیلی
علی امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- گروه کامپیوتر

چکیده:

ز سیستم های محاسبات فراگیر به عنوان سیستم های حاضر در همه جا نیز نام برده می شود. این سیستم ها جزء سیست مهای متحرک م یباشند که م یتوانند محیط فیزیکی شان را درک و احساس نمایند. محیطهای محاسباتی فراگیر چال شهای امنیتی خاص خود را دارند. یکی از این چال شها، کنترل دسترسی م یباشد. تاکنون رو شها و مد لهای فراوانی برای کنترل دسترسی در این محی طها ارائه شده است. در حالت کلی م یتوان مد لهایی که برای کنترل دسترسی در ای نگونه محی طها معرفی شد هاند را به صورت زیر دست هبندی نمود: الف) مد لهایی که روال خاصی را برای کنترل دسترسی مطرح نموده اند و ب) مد لهایی که تعمیم یافت هی مد لهای دیگر هستند. در این مدل ها، دربار هی نحو هی دریافت اطلاعات از محیط شرح کاملی بیان نشده است. در ضمن با وجود کاربردی بودن بیشتر رو شهای معرفی شده، نیاز به یک روش جامع و کامل برای فعالیت های لحظ های و به دنبال آن اتخاذ تصمی مهای درست و در نتیجه قابلیت اطمینان بیشتر با در نظر گرفتن عد مقطعیت، میباشد تا علاوه بر کاهش پیچیدگی روش اتخاذ تصمیم، هزینه های کمتری را برای سیستم مورد نظر داشته باشد.