سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اوژن – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
منصور نجفی حاجیور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حجت اله جلیلیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت

چکیده:

به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، اجرای پروژه های آبخیزداری، پیش بینی سیل و طراحی مهندسی، آگاهی از اطلاعات دبی جریان ضروری است. اندازه گیری مستقیم دبی در رودخانه ها وقت گیر و پرهزینه است و گاهی اوقات در شرایط سیلابی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به تغییرات دبی درزمانهای مختلف و اندازه گیری مشکل آن مخصوصا در رودخانه ها و از طرف دیگر نیاز
به دانستن دبی در روز های مختلف به منظور تعیین حجم آب ماهانه و سالانه، تنها راه حل مناسب استفاده از رابطه بین دبی وترازآب(اشل) است که این رابطه بنام منحنی دبی-اشل یا منحنی تاراژ نامیده می شود. در این تحقیق از روش های مختلف رگرسیونی وشبکه عصبی مصنوعی برای برآورد دبی متناظر با اشل های قرائت شده درطول سال، در چهار ایستگاه هیدرومتری در استان لرستان استفاده گردید . مقایسه بین دبی های برآوردی و مشاهده ای با استفاده از دو پارامتر MBE و MAE انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دا دکه روش شبکه عصبی مصنوعی می تواند با دقت قابل توجهی برای برآورد دبی ها استفاده گردد.