سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسمعلی دیانتی تیلکی – استاد یار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اینکه تعیین ضریب تغییرات حرارتی خاکهای مناطق خشک ، هنگام بررسی خصوصیات فیزیکی گرمایی خاکدانه ها در خاکهای مختلف و محاسبه فرسایش بادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ضروری است روشهای محاسباتی که جهت تعیین ضریب فوق بکار می رود مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. جهت انجام این مطالعه با درنظر گرفتن دو منطقه شوره زار و ماسه زار در استان سمنان اندازه گیری حرارتی و رطوبتی از عمقهای مختلف خاک در فصول تابستان و پاییز انجام شده است جهت محاسبه وزن حجمی خاک ها از سیلندرها یی با ابعاد 250500 سانتی متر مکعب و یا مته هایی AM-27استفاده شده است با توجه به روشهای محاسباتی ولوشینا، کاگانوف ، چودنووسکی، کولموگوروف ، لایختمانا و تسیتیانا محاسبات لازم جهت بدست اوردن ضرایب تغییرات حرارتی انجام شده در نهایت نتایج به دست آمده با مقدار واقعی مقایسه و میزان انحرافات آنها با استفاده از نرم افزار Matematika محاسبه شده است.