سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه – شرکت توزیع نیروی برق شیرازدانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – شرکت توزیع نیروی برق شیرازدانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
سیدپرهام منفر د – شرکت توزیع نیروی برق شیرازدانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

روغن ترانسفورماتور به عنوان مهمترین عایق مصرفی در ترانسفورماتورها نقش بسزایی در تعیین عمر، بهره برداری و سرویس دهی آن دارد. ذرات گرد و غبار، کربن، لجن ، ناخالصی های موجود در روغن و شرایط نامساعد بهره برداری تاثیرات سوئی بر روغن گذاشته و باعث کاهش خواص عا یقیآن می شود. در این موارد روغن جهت احیا خواص عایقی خود نیاز به تصفیه دارد . در این مقاله نتایج حاصل از آزمایش تعدادی از ترانسفورماتورهای توزیع نیروی برق شیراز که روغن آنها احیا فیزیکی شده است با نتایج ترانسفورماتورهایی که روغن آنها تعویضی (نو) می باشد مقای سه شده و تفاوتروند افت مشخصات عایقی آنها در زمان و شرایط بهره برداری ومحیطی یکسان 8 ساله موردبررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.