سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

واحد بردی شیخ – استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
یوسف موشخیان – دانشجوی کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
معصومه نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

سیل معمولترین و گسترده ترین نوع بلای طبیعی بر روی کره زمین است و باور عمومی این است که فراوانی وقوع و اندازه سیلابها در دهه های اخیر افزایش یافته است . در این تحقیق روند سه متغیر آماری دبی متوسط روزانه، حداکثر دبی روزانه و دبی حداکثرلحظه ای ۶ یستگاه هیدرومتری واقع در حوضه آبریز اترک در دوره آماری ۱۳۵۱ الی ۱۳۸۲ با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک من –کندال و رو اسپیرمن مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان داد که دو آزمون نتایج مشابهی ارائه می دهند و در تمامی ایستگاههای مورد مطالعه دبی حداکثر لحظه ای دارای سیر نزولی بوده است در حالیکه دبی متوسط روزانه در تمامی این ایستگاهها دارای روند نزولی بوده است . در بیش از ۵۰ درصد ایستگاههاروند مشاهده شده در دبی متوسط روزانه و در ۵۰ درصد ایستگاهها روند مشاهده شده در دبی حداکثر لحظه ای در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار بوده است.