سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا رشیدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، گروه روان شناسی بالینی، اردبیل، ایران
عذرا غفاری – استادیار دانشگاه آزاد و علوم و تحقیقات اردبیل

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک مقابله ای در بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم صورتگرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را تمامی بیماران مبتلابه اچ آی وی مثبت و سرطانی شهرستان رشت در سال 1393 تشکیل دادند. از میان بیماران سرطانی و اچ آوی مثبتتعدادی بصورت در دسترس انتخاب می شوند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شیوه های مقابله بیلینگز و موس استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم از لحاظ سبک مقابله ای متفاوت هستند.