سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مدینه پورنصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد ادبیل
ایمان جوانشیر – کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه سبک های هویت، در زنان شاغل و غیرشاغل می باشد. طرح این پژوهش علی –مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در بیمارستان، آموزش و پرورش و زنانغیرشاغل (خانه دار) می باشد. نمونه پژوهش شامل 60 نفر زن شاغل و 20 نفر زن غیرشاغل بودند که به روشنمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی استفادهشد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانساستفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین زنان شاغل و غیرشاغل از لحاظ سبک های هویت، تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به تفاوت سبک های هویت، در زنان شاغل و غیرشاغل، این موضوع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.