سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد عباسی خانکهدانی – کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی.دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مجید امیدی – گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چابهار

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روانی در بین زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل در شهرستان شیراز درسال 92 صورت گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه ای بود جامعه ی آماری آن کلیه کارکنان زن شاغل دربخش های مختلف نهاد های دولتی شهر شیراز بودند که 70 نفر از آن ها به صورت خوشه ای انتخاب شدند و همچنین 70نفر زن غیر شاغل که در این شهر زندگی می کردند نیز به صورت نمونه گیری در دسترس از مناطق مختلف آموزش وپرورش انتخاب گردیدند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R که در اختیار زنان شاغل و غیر شاغلقرار گرفت، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم از افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته هایپژوهش حاضر نشان داد که بین سلامت روان زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت که سلامتروان زنان شاغل به طور معناداری بالاتر از زنان غیر شاغل بدست آمد (p=0/0001, df=138, t=5/070). همچنین درپژوهش به مقایسه ی ابعاد سلامت روان در زنان شاغل و غیر شاغل نیز پرداخته شد که که نتایج نشان میدهد در تمام ابعادسلامت روان تفاوت معناداری بین سلامت روان زنان شاغل و غیر شاغل وجود دارد.