سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انور حق دوست – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
علی شاکر – استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

آسم یکی از بیماریهای شایع تنفسی است که با ازدیاد حساسیت برگشت پذیر راههای هوایی همراه است. امروزه آسم به عنوان یکبیماری سایکوسوماتیک با ابعاد مختلف جسمی و روانی مطرح شده است .هدف پژوهش حاضر، مقایسه سیستم های مغزی- رفتاری،سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به بیماری آسم وافراد غیر مبتلا است. 50 مرد مبتلا به بیماری آسم که بهدرمانگاههای شماره 1 و 2 ارومیه مراجعه کرده بودند و 50 مرد غیر مبتلا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس سیستمهای بازداری /فعالسازی رفتاری گری ویلسون ، پرسشنامه چک لیست روانی (SCL-90) و پرسش نامه فرم کوتاه کیفیت زندگی (WHQ) را تکمیل کردند. دامنه سنی همه شرکت کنندگان از 15 تا 50 سال بود. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS16 و به روش آزمون تحلیل واریانس چند راهه (MANOVA) انجام شد. در دو گروه سیستم بازداری رفتاری/ سیستم فعا لسازی رفتاری ، ابعاد سلامت روان و کیفیت زندگی تفاوت معنی داری بود. (P<0/001). نتیجه گیری: بیماران مبتلا به آسم در مقایسه با افراد غیر مبتلا فعالیت BIS بیشتر و فعالیت BAS کمتری را نشان میدهند. همچنین افراد مبتلا به بیماری آسم نسبت به افراد غیر مبتلا، از سلامت روان کمتر برخوردار بودندو همچنین کیفیت زندگی آنانپایین تر بود.