سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
علی معصومی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

تشخیص وضعیت سازه بعدا ززلزله از اهمیت ویژهای برخوردار است توانایی تحمل سازه و امکان ادامه سرویس دهی آن برای زلزله های بعدی از طریق برآورد میزان آسیب آن و توسط شاخص اسیب مشخص می شود شاخصهای آسیب ارایه شده آسیب های وارد برسازه را بصورت کمی بیان نموده و ظرفیت باقیمانده برای تحمل بارهای وارد برسازه و ازجمله زلزله های بعدی را مشخص می کند این شاخصها پارامترهای مختلفی مانند جابجایی پریود طبیعی ارتعاش سازه میزان جذب انرژی و خستگی تحت بارهای چرخه ای را دربراورد سطح آسیب وارد برسازه به کار می برند دراین مقاله شاخصهای آسیب براساس کاهش سختی زوال سختی انرژی افزایش پریود پارامترهای مودال و فرکانس ه و رفتار خستگی چرخه ای برای بدست آوردن یک همبستگی بین مقادیر عددی آنها مورد بررسی قرارمیگیرد. شاخصهای اسیب انتخاب شده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی pushover) برای قابهای ساختمانی بتن مسلح که براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران بارگذاری و طراحی شده اند مقایسه می شوند.