سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
عذرا غفاری – دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه شادکامی روان شناختی و امید به زندگی در سالمندان دچار آلزایمر نگهداری شده در مراکز تخصصی ومنزل در شهر اردبیل صورت گرفت. روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع علی- مقایسه ای می باشد . جامعهآماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان مبتلا به آلزایمر نگهداری شده در مراکز شبانه روزی و سالمندان آلزایمر نگهداری شده درمنازل در سطح شهر اردبیل در سال 93 بود روش نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود . بد ین صورت که از بینسالمندان آلزایمری که در این مراکز نگهداری می شوند 25 نفر و 25 نفر نیز به عنوان گروهی از سالمندان آلزا یمری که در منازلنگهداری می شوند انتخاب شدند و به پرسشنامه های شادکامی روان شناختی و امید به زندگی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS و به روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات امید به زندگی در بین گروه سالمندان دچار آلزایمر نگهدار ی شده در منزل بیشتر از مراکز تخصصی و همچنین میانگین شادکامی در بین گروه سالمندان دچار آلزایمر نگهداری شده در مراکز تخصصی بیشتر از سالمندان نگهدار ی شده در منزل است.