سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساقی سعیدطهرانی – کارشناس ارشد سازه های دریایی ، مهندسین مشاور جواب
بهروز عسگریان – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد دقیق – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و عضو شرکت نفت و گاز پارس
فریدون کیانی – مدیرعامل مهندسی مشاور جواب

چکیده:

یک رهیافت متداول برای در نظرگرفتن اثرات دینامیکی استفاده از روش شبه استاتیکی است این روش شامل دو مرحله است در مرحله ی اول یک تحلیل دینامیکی روی مدل سازه انجام می شود، سپس پاسخ استاتیکی در برابر همان بارها و با استفاده از همان مدل با جرم ومیرایی صفر .[ بدست می آید که این تحلیل، تحلیل شبه استاتیکی نامیده می شودضریب تشدید نسبت پاسخ حداکثر دینامیکی به پاسخ حداکثر در تحلیل شبه استاتیکی است. ضریبDAF می تواند برای پاسخ های مختلف نظیر برش پایه و لنگر واژگونی و تغییر مکان بدنه محاسبه شود چنانچه مانند مطالعات حاضر رفتارهای غیرخطی هندسی در تشکیل ماتریس سختی سازه در نظر گرفته شود، به علت خطی نبودن پاسخ ها ضریبDAF برای پاسخ های عمومی مختلف سازه نظیر تغییر مکان بدنه، برش پایه و لنگر واژگونی باید جداگانه محاسبه شود . بدیهی است هریک از ضرایب با هدف بررسی های مربوط به خود مورد استفاده قرار می گیرند . از پارامترهای موثر بر رفتار دینامیکی سازه جک آپ، مدل های رفتاری شالوده اسپادکن اس ت . در این مقاله با استفاده از داده های خاک مفروض ، ظرفیت باربری اسپادکن محاسبه م ی شود. سپس با رسم نمودار ظرفیت باربری در برابر نفوذ، عمق نفوذ مورد نیاز پیش بارگذاری تعیین می گردد وبر اساس آن، مختصات قائم نقطه استقرار تکیه گاه مشخص می شود. مدل سازی سازه با جزئیات کامل پایه ها در نرم افزارUSFOS انجام می پذیرد.سپس با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی یقینی و تصادفی و شبه استاتیکی هم ارز ضرایب DAF محاسبه م ی شود . مقادیر پاسخ های دینامیکی و شبه استاتیکی و ضرایب DAF حاصل از هردو تحلیل یقینی و تصادفی با یکدیگر مقایسه می شوند.