سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زاهده رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
میترا سپاسی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی(استاد دانشگاه الزهرا

چکیده:

آیا بین عملکرد خانواده کودکان پسر اضطرابی وغیر اضطرابی کلاس چهارم وپنجم شهر جهرم تفاوت معناداری وجود دارد؟ پژوهش حاضر به منظور مقایسه عملکرد خانواده کودکان پسر اضطرابی و غیر اضطرابی کلاس چهارم و پنجم شهر جهرم انجام شده است تا بتوانیم نقش های مختلف خانواده را در بروز اضطراب کودکان تخمین بزنیم. نمونه و جامعه: ۱۰۶دانش آموز پسر کلاس چهارم و پنجم را از بین ۴۶۸۶ نفر دانش آموز پسر کلاس چهارم و پنجم شهر جهرم به همراه والدین آنها انتخاب کردیم. با استفاده از مقیاس اضطراب کودکان و والدین اسپنس ۵۶/۶ از آنها اضطرابی و ۴۳/۴ غیر اضطرابی تشخیص گذاری شدند. در این پژوهش از روش پس رویدادی علمی – مقایسه ای استفاده شد، همچنین جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای کمک گرفته شد. گفتنی است که در تمام مراحل آماری از نرم افزارspss استفاده شد. پس از اجرای آزمون عملکرد خانواده معلوم شد که عملکرد کلی بین خانواده کودکان اضطرابی و غیراضطرابی با ۵ درصد خطا تفاوت معنی داری یافت نشد و درابعاد ارتباط و حل مشکل، مشارکت عاطفی، نقش ها و واکنش عاطفی در خانواده کودکان اضطرابی وغیر اضطرابی تفاوت معنی داری یافت نشد و فرض صفر تأیید شد، ولی بُعد مهار رفتار در خانواده کودکان پسر اضطرابی و غیر اضطرابی با ۵ درصد خطا تفاوت معنی داری یافت، همچنین بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی و اضطراب رابطه معنی داری یافت نشد و فرض پژوهشی با ۵ درصد خطا تأیید بُعد مهار رفتار در خانواده می تواند در اختلالات اضطرابی کودکان موثر باشد