سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ف عابدین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،
م اصفهانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
و ح مدنی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo Var. styriaca) با 10 نوع کدوی بومی استان گیلان، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1386 در شهرستان رودسر انجام شد . صفات مورد اندازه گیری شامل، تعداد گل های ماده، شاخص سطح برگ، رشد طولی بوته ها، عملکر د میوه و دانه در واحد سطح، نسبت وزن دانه به میوه ، شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت میوه، وزن 100 دانه، قطر و طول میوه، حجم میوه، مقدار روغن و همچنین اسیدهای چرب موجود در دانه کدوی تخمه کاغذی بود . نتایج نشان داد که از نظر عملکرد و اجزای عملکرد بین ارقام کدو اختلاف معن یداری وجود داشت. بیشترین تعداد میوه در کدوی تخمه کاغذی دیده شد (21/33).بالاترین عملکرد میوه مربوط به کدوی خانه مار(85/28 تن در هکتار ) و کمترین عملکرد میوه مربوط به کدوی سفید کوچک (16 تن در هکتار)بوده است . بیشترین عملکرد دانه در کدوی سفید بز رگ ( 1730 کیلوگرم در هکتار ) و کمترین عملکرد دانه نیز در کدوی علوفه ای( 530 کیلوگرم در هکتار ) دیده شد . عملکرد دانه کدو تخمه کاغذی 1470 کیلو گرم در هکتار بود .کدوی تخمه کاغذی با شاخص برداشت میوه و دانه به ترتیب 51/633و 14/5، در بین ارقام کدو به ترتیب در رتبه های سوم و دوم قرار گرفت . میزان روغن و اسید چرب لینولئیک در دانه کدوی تخمه کاغذی به ترتیب 48/18 و 36/37 درصد بودند .محاسبه ضرایب همبستگی بین صفات مختلف گیاه کدو نشان داد که عملکرد میوه با حجم میوه (r=0/92115**) و شاخص برداشت میوه (r=0/86546**)، همبستگی مثبت بسیار معنی داری داشت . عملکرد دانه نیز با حجم میوه (r=0/90253**) و شاخص برداشت میوه (r=0/88580**)، همبستگی بسیار معنی داری داشت . به طور کلی به نظر می رسد که کدوی تخمه کاغذی قابلیت خوبی برای کشت و تولید محصول میوه و دانه در منطقه گیلان دارا می باشد.