سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یعقوب محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی دریا
علیرضا صفاهیه – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
محمدصدیق مرتضوی – عضوهیئت علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بندرعباس
احمد سواری –

چکیده:

این مطالعه به منظور اندازه گیری هیدروکربن های اروماتیک چندحلقه ای دررسوبات استان هرمزگان و تعیین غلظت و نسبت ترکیبات سرطان زا و غیرسرطان زا دررسوب و برای ارزیابی میزان خطراتی که دموجودات منطقه ساحل یدرمواجهه با بخش سرطانزای این آلاینده با ان روبرو می شود انجام شد نمونه برداری ازرسوبات 5 ایستگاه بندرلنگه بندرپهل بندرشهیدرجایی اسکله شیلات بندرعباس و بندرکلاهی درطول سواحل استان هرمزگان انجام گرفت بیشترین غلظت هیدروکربن های اروماتیک سرطانزا دربندر کلاهی و به میزان 864.35 نانوگرم برگرم وزن خشک و کمترین غلظت دربندرپهل به میزان 16.18 نانوگرم برگرم وزن خشک بدست آمد نسبت غلظت ترکیبات سرطان زا به غیرسرطان زا دررسوبات ایستگاههای مختلف متفاوت بوده است ولی دراکثر ایستگاه ها از 2 بیشتر بود که نشان میدهد غلظت ترکیبات سرطان زا درمناطق مورد بسیاربیشتر از ترکیبات غیرسرطان زا می باشد