سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید جندقی شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاربرد سیستمهای جذب انرژی ضربه در صنایع مختلف به ویژه در صنایع خودروسازی به عنوان راه حلی برای حداقل کردن اثر ضربه وارده به سرنشینان و بالا بردن ایمنی خودرو از اهمیت ویژهای برخوردار است. به این منظور سیستمهای جذب انرژی گوناگونی به کار گرفته شدهاند که از این میان لولههای جدار نازک به دلیل سبکی، ظرفیت جذب انرژی بالا، طول لهیدگی نسبتاً زیاد و نسبت جذب انرژی به وزن بالا به عنوان یکی از کارآمدترین جاذبهای انرژی برخورد کاربرد روز افزونی پیداکردهاند. به همین منظور، تحقیقات فراوانی بر روی این نوع سازههای جدار نازک صورت پذیرفت تا با به دست آوردن مدلهای تحلیلی با دقت مناسب، بتوان میزان جذب انرژی و نیروی متوسط لهیدگی را بدون انجام آزمایشات تجربی محاسبه کرد. در این مقاله، ابتدا انواع مدلهای تئوری فرو ریزش متقارن لولههای جدار نازک در حالت بارگذاری محوری شبه استاتیکی معرفی و معادلات مربوط به نیروی متوسط لهیدگی و طول چین خوردگی بر اساس یک ساختار یکسان استخراج میگردد تا امکان مقایسه مدلها با یکدیگر فرآهم شود. سپس با استفاده از نتایج تجربی بدست آمده بر روی تعدادی از مقاطع دایروی، به مقایسه و میزان تطابق تئوریهای مذکور با نتایج تجربی پرداخته میشود. در نهایت بهترین مدل به منظور تخمین طول چین خوردگی و نیروی متوسط لهیدگی انتخاب و درصد خطا در هنگام برآورد تعیین میگردد