سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی چاری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
نوشین سارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
پیمان افراسیاب – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده:

تابش آفتابی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژی به عنوان پارامتری مهم در تخمین تبخیر و تعرق میباشد. در ضمن تهیه وایجاد وسایل اندارهگیری این پارامتر بسیار پرهزینه میباشد. در این تحقیق از دادههای اندازهگیری شده تابش Rs( در سال های 1385 تا 1389 ایستگاه هواشناسی زاهدان استفاده شده است. در این تحقیق برای پیش بینی تابش از دو مدل تجربی آنگستروم-پرسکات و گلور-مک کلوت و دو روش غیر خطی، رگرسیونی خطی محلی و شبکه عصبی با دو لایه برگشتیاستفاده شد. از پارامترهای دمای ماکزیمم، سرعت متوسط باد و تابش برون زمینی و ساعت آفتابی برای پیش بینی روش- های غیر خطی استفاده شد. نتایج مقایسه مقادیر محاسبه شده با مدلها با مقادیر اندازهگیری شده توسط پیرانومتر نشان میدهد که شبکه عصبی با دو لایه برگشتی دارای R2 =0/90 و MAE= 2/26 ، RMSE= 3/44 است که دارای بهترین عملکرد در مدل ها میباشد بعد از آن مدل رگرسیونی خطی محلی با RMSE=3/8 وMAE=2/35 وR2=0/82 می باشد