سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
میررئوف هادئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
بهنام پناه بر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شکست واژگونیToppling failure در مبحث پایداری سطوح شیبدار، از پیچیدگی بسیاری نسبت به سایر مدلهای شکست برخوردار است بدین صورت که نمیتوان به راحتی مکانیزم رخداد آن را مشخص کرد . با پیشرفت روشهای مختلف تحلیلی و ساده سازیهای صورت گرفته د ر ژئومتری مدل شکست، بررسیهائی بر اساس تعادل حدی برای تحلیل شکست واژگونی صورت گرفته است . همچنین بعد از توسعه روشهای عددی و ترویج متدهائی که میتوانند محیطهای ناپیوسته را مدل کنند، این امکان به وجود آمد که بتوان شکست واژگونی را مدل کرد . دراین تحقیق، مدلهای دوبعدی و سهبعدی از شکست واژگونی مطابق ژئومتری تحلیل حدی، در نرمافزارهای3DEC و UDEC ساخته شده ومورد ارزیابی قرار گرفتهاند . این تحلیل و آنالیز نتایج مدلها، بانتیجه آنالیز حدی مقایسه شده و نتیجه تحلیل تعادل حدی اعتبار سنجی شده است .