سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش کرمی چمه – دانشجوی، کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علی شاهنظری – علی شاهنظری، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

در این تحقیق سعی در مدلسازی فیزیکی جریان غلیظ با تغییر در سه پارامتر شیب، غلظت و دبی ورودی و مقایسه با نتایج مدل ریاضی(نرمافزار Flow3D) بوده است. آزمایشات در یک فلوم با طول ۹/۷۵ متر، عرض ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۸۰ سانتیمتر در سه شیب، چهار غلظت و با دبی و ارتفاع آب ساکن متفاوت انجام شدند. همچنین مدل سه بعدی دو فازی از این جریان با استفاده از نرم افزار Flow3D مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدل ریاضی Flow 3D نتایج قابل قبولی از هیدرولیک جریان غلیظ ارائه میدهد.