سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر جندقی – عضو هیات علمی (مربی) مجتمع آموزش عالی گنبد
مجتبی محمدی – دانشجوی رشته مرتع و آبخیزداری مجتمع آموزش عالی

چکیده:

تعیین رواناب خروجی حوزه های آبخیز، بدلیل تاثیر آن در مدیریت منابع آب می تواند نقش مهمی داشته باشد. در بسیاری از حوزه های آبخیز کشوربدلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری و یا وجود نواقص آماری زیاد، استفاده از روابط تجربی مانند جاستین، ایکار، خوزلا و غیره جهت برآوردرواناب خروجی توسعه یافته است. این تحقیق به منظور بررسی کاربرد روش خوزلا در سه حوزه مهم و سی لخیز زیارت، گرمابدشت و جعفرآباددر غرب استان گلستان که دارای آمار نسبتا کامل و درازمدت م یباشد، انجام شده است. در ابتدا با استفاده از آمار ایستگا ههای هواشناسی، گرادیان دما و بارندگی متوسط تهیه سپس با روش خوزلا مقادیر رواناب ماهانه، فصلی و سالانه در حوزه های منتخب برآورد شد. با استفاده از آمار ایستگاه های هیدرومتری مقادیر واقعی رواناب ماهانه، فصلی و سالانه حوزه های منتخب محاسبه شد. نتایج مبین آن است که حجم رواناب ماهانه و فصلی حاصل از روش خوزلا در سه حوزه با مقادیر واقعی اختلاف زیادی دارند. همچنین مشخص شد مقادیر رواناب سالانه روش خوزلا با داده های ایستگاه انطباق نسبتا خوبی دارد