سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهشید شهنازی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم
علی بیت الهی – استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،

چکیده:

برای تخمین پاسخ محل و شناسایی مناطق آسیب پذیر در گستره ی شهری به دانستن سرعت موج برشی و فرکانس غالب درآن محدوده نیاز مندیم، امکان انجام عملیات صحرایی لرزه انکساری در مناطق مختلف یک شهر وجود ندارد، اما میتوان با استفاده از اندازه گیری های مایکروترمورها فرکانس غالب در آن منطقه را محاسبه کرد. بنابراین ما بر اساس مطالعاتی که در شهر بستک واقع در استان هرمز گان انجام دادیم، توانستیم رابطه ای بین دو پارامتر سرعت موج برشی و فرکانس غالب بدست آوریم. نتایج نشان می دهد که مقدار ضریب همبستگی بین پارامترهای سرعت موج برشی و فرکانس غالب، حدود ۱ می باشد و با اطمینان بالا می توان مقدار سرعت موج برشی در هر لایه را با استفاده از تابع چند جمله ای درجه دو از فرکانس غالب بدست آورد