سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدابراهیم زنگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
رویا عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دوره بازگشت و تحلیل فراوانی واژه هایی هستند که در منابع آب بهطور مکرر مورد استفاده قرار می گیرند . تحلیل فراوانی در واقع بدست آوردن قانون احتمالی (تابع چگالی یا توزیع ) حاکم بر متغیر تصادفی مورد مطالعه از روی نمونه انداز ه گیری شده ومحاسبه دوره بازگشت م ی باشد. در این راه انتخاب بهترین تابع توزیع آماری می تواند کمک شایانی در رسیدن به هدف نماید . اطلاع از وقوع دوره بازگشت های ترسالی و خشکسالی می تواند باعث بهبود برنامه ریزی و استفاده از منابع آبی در مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست شود و بدین طریق می توان با برنامه ریزی مناسب گامی موثر در حل مشکلات ناشی از بحران آب در جامعه برداشت .. برای تعیین تابع چگالی حاکم بر یک متغیر تصادفی، دو روش وجود دارد : شیوه اول به دست آوردن تابع واقعی حاکم بر متغیر است . معمولاً این عمل مقرون به صرفه نبوده و گاهی غیر ممکن است . در ر وش دوم، توابع معروف و شناخته شد ه ای انتخاب شده و به جای تا بع اصلی از این توابع استفاده م ی شود