سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیره رنجبر – استادیار دانشگاه آزاد فلاورجان
شیدا برومند جزی – کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی

چکیده:

درپژوهش حاضر تاثیر غلظت های مختلف نیترات سرب 0.25و0و0.5و0.75و1.5و1و2 میلی مولار و اسید سالیسیلیک با غلظت های 5و10 میکرومولار درقالب یک طرح کامل تصادفی درسه تکرار برمیزان قندهای محلول و نشاسته دراندامهای هوایی و زیرزمینی گیاهچه های 20 روزه یکلزا ارقام اکاپی و اپرا درمحیط کشت هیدروپونیک و با استفاده ازمحلول غذایی هوگلند مورد بررسی قرارگرفت انالیزهای اماری توسط نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از ازمون دانکن انجام گرفت نتایج نشان داد با افزایش غلظت نیترات سرب میزان قندهای محلول درریشه و اندام هوایی رقم اکاپی کاهش درحالیکه دررقم اپرا افزایش معنی داری یاف میانگین نشاسته درریشه و اندام هوایی هردو رقم کاهش معنی داری نشان داد و این کاهش درریشه و برگ اپرا بیشتر از اکاپی بود تحت تیمار توام سرب و اسید سالیسیلیک میانگین نشاسته نسبت به تیمارهای سرب دربرگ و ریشه هردو رقم افزایش معنی داری یافت همچنین اسید سالیسیلیک باعث افزایش میانگین قندهای محلول دراندام هوایی و ریشه رقم اکاپی و کاهش رقم اپرا گردید.