سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بشیری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه مسئول مکاتبات
حمیدرضا مرادی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
میرمسعود خیرخواه – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران
مجید جعفری خالدی – استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اختلاف بین تکرارها در پلات های فرسایش خاک کاملاً درک نشده است و تحقیقات نشان داده که اختلافات ذاتی عرصه، با مطالعات پلات های فرسایش خاک مرتبط است و این نکته ای مهم هنگام درگیر شدن با مساله ارزیابی فرسایش با استفاده از پلات های آزمایشی است. همانند بسیاری از آزمایشات میدانی، خطاها و اختلافات در داده ها با پلات های فرسایشی مرتبط می باشند و باید مورد توجه قرار گیرند، لذا تکرار در آزمایشات ضروری است. در تحقیق حاضر 36 تیمار مختلف از رس و سطوح سنگی هر کدام در سه تکرار و در شرایط آزمایشگاهی بررسی و مقایسات زوجی بین سه پلات آزمایشی موجود در هر تیمار انجام پذیرفت. نتایج حاصل از مقایسات دو به دو بین سه تکرار در هر تیمار نشان داد که در داده های غلظت رسوب، نتایج تکرارها از همگنی مناسب تری برخوردارند اما در زمینه روانآب مشاهده ای، نتایج مقایسات بین تکرارها اختلافات بالاتری را نمایان می-سازد. در مقایسه تکرارها با توجه به مقادیر تولید رسوب نیز مشاهده شد که اختلاف بین تکرارها حالتی بینابینی را با توجه به دو عامل روانآب و غلظت رسوب دارد. لذا این گونه می توان نتیجه گیری نمود که در بررسی عواملی که طی شبیه سازی از تغییرات بالاتری برخوردارند و یا از تیمارهای مطالعاتی اثرپذیری بیشتری دارند، تعداد تکرارهای بیشتری نیز جهت دستیابی به نتایج مطلوب مورد لزوم است.